Jubileusz poświęcenia kościoła

 

Mój kościół, moja parafia”

Konkurs plastyczny okazji 25 rocznicy poświęcenia

kościoła p.w. Św. Józefa Robotnika w Kłokocinie.

 

Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Mój kościół, moja parafia”

 

TEMATYKA PRAC:

 • wydarzenia związane z historią parafii,

 • kościół parafialny i jego otoczenie,

 • wydarzenia związane z życiem religijnym parafii.

 

 

Informacje ogólne

 1. Organizatorem Konkursu  jest parafia p.w. Św. Józefa Robotnika w Kłokocinie

 2. Konkurs jest skierowany do dzieci przedszkolnych oraz dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 19 w Kłokocinie.

 3. Konkurs będzie trwał do 25-go listopada 2019 r.

 4. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej będącej artystyczną interpretacją tytułu konkursu.

 

Zasady uczestnictwa w konkursie:

 1. Uczestnikami mogą być dzieci oraz młodzież z terenu parafii p.w. św. Józefa Robotnika w Kłokocinie

 2. Prace plastyczne, wykonane samodzielnie mogą być w dowolnej technice płaskiej: malarstwo, rysunek, techniki mieszane, w formacie minimum A4 (format zwykłego bloku rysunkowego); lub przestrzennej (makiety, modele, itp.) wykonanych z materiałów trwałych.

 3. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nieopublikowanymi i niewystawianymi.

 4. Każdy może przekazać tylko jedną pracę.

 5. Każda praca powinna być na odwrocie zaopatrzona w metryczkę wg wzoru określonego w niniejszym regulaminie (załącznik nr.2 - kliknij)

 6. Prace niepodpisane, anonimowe lub niesamodzielne nie będą zakwalifikowane do konkursu.

 7. Prace po konkursie i wystawie zostaną zwrócone.

 8. Prace można składać do dnia 25 listopada 2019r. u katechetów w szkole i w przedszkolu oraz u księdza proboszcza.

 9. Wraz z pracą należy dostarczyć zgodę na uczestnictwo w konkursie oraz przetwarzanie danych osobowych na potrzeby w/w konkursu podpisane przez prawnego opiekuna uczestnika konkursu (załącznik nr.1 -kliknij).

 10. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

 11. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

 

 Wyniki konkursu

 1. Jury powołane przez Organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.

 2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy, oryginalność podejścia do tematu, samodzielność wykonania.

 3. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

 • dzieci przedszkolne i dzieci z klas I – III szkoły podstawowej

 • dzieci i młodzież klas IV-VIII szkoły podstawowej

 1. Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród Laureatom odbędzie się 01 grudnia 2019r. podczas uroczystości z okazji obchodów 25-lecia parafii.

 2. Najlepsze prace będą wystawione podczas uroczystości z okazji obchodów 25-lecia poświęcenia koscioła.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu konkursu w zakresie kryteriów oceny prac oraz kategorii wiekowych.

 4. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

 

 

 

 

Komitet Organizacyjny obchodów jubileuszu poswięcenia kościoła

 

Zapamiętaj mnie (90 dni)

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Św. Józefa w Rybniku, siedziba: Rybnik, ul. Dębowa 7a.